Gå til hovedinnhold
UNIVERSELL UTFORMING

Universell utforming

Universell utforming (UU) bygger på tanken om at tjenester skal være tilgjengelige for alle, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå.

Universelt utformede løsninger sikrer at flest mulig forstår og kan bruke dem, og Entur skal være gode på universell utforming. Det er en viktig designbeslutning å inkludere alle, ikke bare fordi vi må på grunn av lovkrav, men fordi det er det riktige å gjøre av humane årsaker.

Enturs samfunnsansvar er at kollektive reiser skal være førstevalget, og det skal være tilgjengelig for alle. Enturs digitale løsninger må innfri krav om universell utforming, og den informasjonen som vi samler inn og viser ut i våre egne flater - og formidler videre til andre aktører – skal også være tilpasset behovene til et bredt spekter av reisende.

Motivasjon

Det er god samfunnsøkonomi med selvhjulpne medborgere, og det er et viktig demokratisk prinsipp at alle kan delta i ulike digitale kanaler.

I følge WCAG 2.0 skal alle nettsteder og apper som er omfattet av regelverket (koblet til internett) være universelt utformet fra 2021. Når EU’s webdirektiv (WAD) blir innført i Norge, kommer det flere krav. Det viktigste av de nye kravene er at virksomheter skal ha en tilgjengelighetserklæring for hvert nettsted og mobilapplikasjon som de har. Produkteier er ansvarlig for at dette er på plass.

WCAG 2.1 bygger på 2.0, men har tydeligere formulerte krav til apper og mobile flater. WCAG 2.1 er fortsatt ikke vedtatt i Norge, men det kommer trolig snart.

Tilgjengelighetsinformasjon fra et brukerperspektiv

Entur har tatt initiativ til en en undersøkelse på hvilken informasjon ulike trafikantgrupper med funksjonsnedsettelser trenger og etterspør når de skal reise kollektivt. Undersøkelsen er gjennomført av Opinion våren 2019. Resultatene og kunnskapen skal benyttes til å forbedre informasjonen i digitale reiseplanleggere, og dermed kunne bidra til at flere med funksjonsnedsettelse kan velge å reise kollektivt. Målgruppene for studien er personer med nedsatt bevegelse, syn, hørsel og kognitiv svikt.

Tilgjengelighetsundersøkelsen kan du lese her.

Ansvar og ressurspersoner i Entur

Hvert team er ansvarlig for at de digitale produktene de lager oppfyller krav til universell utforming.

 • Produkteier har overordnet ansvar for at produktet innfrir og at oppgaver for god brukeropplevelse prioriteres i henhold til tilgjengelighetserklæringen.
 • UX-designer er ansvarlig for at designprinsipper ivaretar design for alle.
 • Grafisk designer er ansvarlig for at detaljert design utføres i henhold til kravene.
 • Utvikler er ansvarlig for god kodekvalitet som tilrettelegger for tilgjengelighet.

Designsystemet er en ekstern ressurs som kan rådspørres hva gjelder utførselse. Anne Bèrard-Andersen er ansvarlig for Universell utforming i Entur.

UU i korte trekk

På et overordnet nivå så handler Universell Utforming om “design for alle”. Dette betyr at alle sammen, i ulike situasjoner og med ulike forutsetninger skal kunne ta i bruk et produkt. Det innebærer at tjenester skal være intuitive og fleksible, tolerere brukerfeil, lav fysisk anstrengelse, og informasjonen skal være lett tilgjengelig og forståelig. Viktige fokusområder for å dekke nødvendige krav for i digitale løsninger er:

 • Kontraster
 • Fontstørrelser og zoom
 • Kognitiv belastning
 • Skjermleserstøtte

Med bevisst fokus på dettefra start vil man unngå vanlige fallgruver, og forbedre den helhetlige brukeropplevelsen for alle brukere. For å oppnå god UU på tvers av alle produktene til Entur, er det viktige at alle sitter på et likt grunnlag om hva som er viktig i designen og utviklingen av et produkt.

For designere

 1. Design for alle: Legge til rette for at produktet skal være responsive, slik at alle elementene er tilpasset til flaten man benytter.Vi ønsker å tilby en god brukeropplevelse for alle, også de som har en temporær eller permanent funksjonsnedsettelse.
 2. Språk: Språket skal være enkelt å forstå, men presist nok til å være korrekt. Vi bør unngå internt språk og forkortelser. Mengde og type tekst skal alltid tilpasses tiltenkt målgruppe og situasjon.
 3. Kontrast: For å sikre god lesbarhet i våre applikasjoner er det viktig å opprettholde kontrastkrav for farger på nett.
 4. Fontstørrelser: Sikre at brukere kan overstyre tekststørrelser for å gjøre teksten lettere å lese.
 5. Visuell feedback: Relevant visuell feedback til brukeren, eksempelvis gode valideringstekster for skjemaer og input.
 6. Klikkflate: God trykkflate på interaktive elementer.

For utviklere

 1. God semantisk HTML: Eksempelvis section, nav og main, for henoldsvis seksjoner, navigering og hovedinnholdet i applikasjonen sin. Les mer om semantisk html her.
 2. Tastaturnavigasjon: Legge til rette for god tastaturnavigasjon med fokuserbarhet på relevante objekter.
 3. Skjermleser: Legge til rette for skjermleser. Alt-tekst på bilder, aria-labels. Teste med skjermleser for å sikre at alt i grensesnittet er tilgjengelig, og ligger i riktig rekkefølge.
 4. Responsivitet: Legge til rette for at produktet skal være responsive, slik at alle elementene er tilpasset til flaten man benytter.
Rediger denne siden på Bitbucket